Om oss


Haugesund LANkultur er en frivillig organisasjon som arrangerer LAN, eller datatreff, primært for ungdom i Haugesund og omegn.

På våre arrangementer har vi mellom 50 til 90 deltakere som har gitt svært positiv tilbakemelding om arrangementene. Våre arrangementer er gratis og har gratis måltider inkludert.

Haugesund LANkulturs første arrangement var LAN@Biblioteket, et gratis LAN arrangert på Haugesund Folkebibliotek med en kapasitet på over 60 deltagere. Deltagerne meldte seg på i forveien for å få plass og tilbrakte fredag til søndag på biblioteket i vinterferien 2020. Under arrangementet ble det holdt foredrag for publikum i bibliotekets åpningstid, konkurranser på kveldene med premier fra sponsorer og en heldig deltager fikk gaming-PC med tilleggsutstyr i gave. Arrangementet fikk veldig positiv tilbakemelding og flere artikler i Haugesunds Avis. Dette var et arrangement som har blitt en årlig tradisjon ved Haugesund Folkebibliotek.


Hvem er vi?

Styreleder
Morten Kismul Enoksen
Kontakt: morten@lankultur.no

Styremedlemmer
Bernt Emil Nikolaisen Eikeland – Nestleder – Kontakt: berntemil@lankultur.no
Luis Risanger – Kasserer – Kontakt: luis@lankultur.no
Audhild Tjugen – Referent – Kontakt: audhild@lankultur.no
Thomas Alme – Styremedlem – Kontakt: thomas@lankultur.no
Endre Langåker – Styremedlem – Kontakt: endre@lankultur.no
Erling Nes Mygland – Styremedlem – Kontakt: erling@lankultur.no

VEDTEKTER FOR HAUGESUND LANKULTUR

FORMÅL OG MEDLEMSKAP

§ 1 Haugesund LANkultur er en forening for ungdom basert i Haugesund med formålet å fremme interesse og engasjement for datainteresse. Haugesund LANkultur baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig. 

§ 2 Som medlemmer i Haugesund LANkultur regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende medlemsår. Kontingenten består av kr 50,- i året.

ÅRSMØTET

§ 3 Årsmøtet er Haugesund LANkulturs øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår om våren. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. På årsmøtet kan alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet delta, med tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Årsmelding fra styret.

3. Vedtektsendringer.

4. Valg av leder og styremedlemmer.

§ 4 Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp. 

§ 5 Nye styremedlemmer nomineres av sittende styre. Sittende styre stiller til gjenvalg med mindre de ønsker å gå av sin stilling. Styreleder velges av styret etter nytt styret er valgt.

STYRET 

§ 6 Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av minimum 5 styremedlemmer valgt av årsmøtet, hvorav en skal være leder. Styret sitter fram til neste årsmøte og har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall. 

§ 7 Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det.

DIVERSE

§ 8 Vedtektene er Haugesund LANkulturs øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 

§ 9 Alle vedtak i Haugesund LANkulturs organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret.

§ 10 Haugesund LANkultur kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av Haugesund LANkulturs midler.

§ 11 Haugesund LANkultur arrangerer utelukkende rusfrie arrangementer. Brudd på dette kan føre til utestengelse fra arrangementene.

§ 12 Haugesund LANkultur skal jobbe aktivt for inkludering av alle mennesker.

Ønsker du å støtte oss?

Vi tar imot alle bidrag og hjelp med takk. Ta kontakt om du eller din organisasjon eller bedrift har mulighet til å bidra i form av midler, gaver eller tjenester som kan hjelpe oss å realisere våre arrangementer og målsetninger. Vi kan tilby eksponering av logoer og reklamemateriell på våre arrangementer, nettsider og sosiale medier i bytte.

Takk for oss!

Mvh,
Styret i Haugesund LANkultur